Resevillkor för Australienresor

Allmänna resevillkor och information.

Det är viktigt att namnen på resplanen stämmer överens med namnen i resenärens Vänligen kontrollera att alla namn som framgår av resplanen stämmer överens med passet. Detta är mycket viktigt i förhållande till flygbiljetter och eventuella visum. Ta omedelbart kontakt med din resekonsult vid eventuella stavfel eller felaktiga namn. Obs! att det i många fall inte är möjligt att ändra namn på flygbiljetten. Australienresor är inte ansvarig för eventuella oöverensstämmelser.

Vid bokning av resa betalas en handpenning på minimum 10 % av totalbeloppet. Handpenningen förfaller till betalning inom 7 dagar. Storleken på handpenningen kan variera, beroende av vilka krav våra underleverantörer har på förhandsbetalning. Observera att vissa flygbiljetter måste betalas i samband med bokningen. Handpenningen återbetalas inte om kunden avbeställer sin resa efter att handpenningen är betald.

Restbeloppet förfaller normalt sett till betalning 20 dagar före avresa om inget annat anges. Vid bokning av resa mindre än 20 dagar före avresa förfaller hela resans belopp till betalning omedelbart att kunden tagit del av betalningsinformation och orderbekräftelse. Om resenären inte betalar slutfakturan inom utsatt tid hävs avtalet och handpenningen förloras.

Valuta, oljepriset och andra förhållanden påverkar de skatter och avgifter som läggs på biljettpriset och dessa kan ändras till dess att biljetten utfärdas. För att undvika en höjning av priset kan man välja att betala för biljetten vid bokningstillfället. I annat fall ska alla eventuella prishöjningar som tillkommer efter bokningen inkrävas av kunden innan avresa, för flygbolagets räkning. Avgifter är inkluderade i biljetten med undantag för eventuella lokala flygplatsavgifter som betalas vid incheckning.

Senast 8 dagar innan avresa får du biljetter, resplan, m.m. Vouchers för landarrangemang (hotell m.m.) skickas antingen ut tillsammans med biljetterna eller finns att hämta i receptionen på ditt första boende. Resenären är själv ansvarig för att kontrollera att orderbekräftelsen och resedokumenten överensstämmer med det som är beställt. Det är mycket viktigt att namnen är korrekt stavade och stämmer överens med det som står i passet. Om namnet är felstavat kan du bli avvisad vid incheckningen till flyget.

Vid vissa tillfällen tas en reservationsavgift ut, om så är fallet får man information om detta tillsammans med offerten.

Om det är möjligt att göra en namnändring eller annan ändring, tas en ändringsavgift ut på  500 kr per person per ändring i tillägg till det som tillkommer från våra leverantörer.

Som utgångspunkt är inte paketresan återbetalningsbar. Undantag är om du fått information om andra avbeställningsvillkor vid bokningstillfället. Om du måste avboka din resa, kommer vi naturligtvis att försöka hjälpa dig med att få tillbaka så mycket som möjligt av resans pris från våra tredjepartsleverantörer mot en administrativ kostnad.

Vi rekommenderar våra kunder att teckna en avbeställningsförsäkring som täcker dessa utgifter vid akut sjukdom, oförutsedda händelser eller dödsfall i familjen.

Resenären är själv ansvariga för att ha giltigt pass och de visum som krävs för resan. Passet måste minimum vara giltigt 6 månader efter utresa på det aktuella landet.

Alla resenärer måste ha en reseförsäkring, och vi rekommenderar även att man har en avbeställningsförsäkring.

Kom ihåg giltigt pass och reseförsäkringsbevis med kontaktinformation och policynummer. Vi rekommenderar att man tar med en kopia av sitt pass på resan i händelse av att man skulle förlora passet. Det är en god idé att bekantas sig med villkoren i reseförsäkringen.

För uppdaterad information om enskilda länders inresebestämmelser och visumkrav,
se UD:s reseinformation eller kontakta det gällande landets ambassad.

Om du inte är svensk medborgare är det viktigt att du kontrollerar vilka regler som gäller för din nationalitet.

Resenärer har en skyldighet, att utan fördröjning informera om varje brist som konstateras under genomförandet av paketresan. Om det finns grund för klagomål eller om man kan påvisa brist under resan ska detta påpekas till leverantören på plats (ex hotell, utflyktsföretag osv) så att felet kan avhjälpas eller problemet lösas. Skulle problemet/bristen inte lösas måste detta påpekas skriftligen för Australienresor och man ska i sådana fall ta med en underskrift från leverantören på att problemet/bristen är påtalad. Detta så att Australienresor kan ta upp ärendet med leverantören i efterhand. Om du väntar tills dess du har kommit hem kan vi inte påverka eller göra något åt de fel och brister som har uppstått. Om problemet inte kan lösas på resmålet, kan du sända en skriftlig reklamation till oss på följande adress. Australienresor AB, Dalagatan 21, 113 24 Stockholm. Obs! vi har skriftlig behandling av reklamationer.

Om du inte är nöjd med hur vi löser reklamationen på, kan du alltid kontakta Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se

Australienresors resevillkor är baserade på paketreselagen och vad som faller inom definitionen av en paketresa. Paketreselagens bestämmelser gäller inte för företagskunder. Vid köp av endast flygbiljetter eller andra resetjänster som inte är en paketresa, uppträder vi endast som agent för flygbolaget eller den aktuella leverantören. Alla krav med anledning av sådana resetjänster måste riktas till leverantören av dessa.

Det tas förbehåll  för prisändringar som beror på förhållanden som vi inte har inflytande över, som till exempel valutakurser, olje- och bränslepriser, skatter och avgifter. Vid en eventuell prishöjning till följd av förändringar kommer detta att faktureras utan varsel senast 20 dagar före avresedatum. Detta gäller även om slutfakturan är betald sedan tidigare. Vid en eventuell efterfakturering räknas differensen ut mellan valutakurs vid ordertillfället och valutakurs vid efterfakturering. Detta gäller endast de delar av resan där vi betalar externa leverantörer i utländsk valuta. Vid prisökningar på mer än 10 procent kan kunden häva avtalet. Vid sänkta valutakurser, oljepriser, skatter och avgifter eller liknande ger detta en tillsvarande prissänkning.

Flygtider, flygbolag och andra delar av resplanen kan ändras som följd av förhållanden vi inte råder över. Väsentliga ändringar som sker efter bokningen ska meddelas den resande skriftligt. Övriga förhållanden som vi inte har kontroll över, som väder, oroligheter, avstängda vägar, skogsbränder, seglingsförhållanden, strejk, virusutbrott, pandemi etc. kan medföra ändringar i reseprogrammet. Vi kommer då att ändra reseprogrammet på bästa sätt utan att ersättningskrav uppstår.

Vanligvis är det tillåtet att ha med 20 eller 23 kg incheckat bagage och 1 st handbagage på upp till 7 kg. Här finns det variationer mellan flygbolagen, så kontakta oss för att få veta vad som gäller för din resa. Kom ihåg att tydligt märka bagaget med namn och adress.

För information om vaccinationer kontakta din läkare, en vaccinationscentral eller se UD:s reseinformation för aktuell information. Vi rekommenderar att ni kontrollerar detta i god tid, då några vaccin måste tas ett visst antal veckor före avresa för att vara effektivt.

Lagar och regler om vilka mediciner som är receptbelagda eller tillåtet att ta med  kan variera från land till land. Man bör alltid kontrollera vilka regler som gäller för det land man reser till.  Om du tar med receptbelagd medicin bör du ta med ett intyg på engelska från läkaren som säger varför du behöver ha den med dig.

Det mest utbredda betalningsmedlet är kreditkort. Resecheckar används inte längre. Kontakta din bank om du önskar mer information.

Före ankomst till vissa länder delas det ut ett inreseformulär på flyget som ska fyllas ut korrekt. Detta formulär lämnas vid ankomst.

Om man ska köra bil utomlands är det ofta krav på att man har ett internationellt körkort. Detta kan beställas hos M Sverige. Se www.msverige.se/internationellt-korkort/

Om inget annat anges, är samtliga guidade turer och rundvisningar på destinationen på engelska.

För resenärer som har särskilda behov som t ex en funktionsnedsättning, är det viktigt att upplysa om detta vid bokningen så att vi kan göra vårt yttersta för att anpassa resan.

Många länder har stränga regler och restriktioner på vad man kan föra in i landet vad gäller matvaror, djur (levande eller uppstoppade) växter, blommor, nötter, jord , tobak eller vapen. De olika ländernas myndigheter tillämpar dessa restriktioner strikt. Det är alltid resenärens ansvar att gällande regler följs. Är du osäker kontakta det gällande landets ambassad före avresa.

Vi rekommenderar att du läser på om resmålet så att du känner till lagar och sedvänjor som berör dig. Reseinformation och reseråd finns på UD:s webbplats och Sweden Abroad. UD har tagit fram en app för att underlätta informationen vid större händelser.

Våra gruppresor har egna villkor. Klicka här för att läsa våra resevillkor för gruppresor.

Klicka här för information om visum.